Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

   1. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávání poskytované v oboru tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje získání klíčových a odborných kompetencí dle ŠVP.

Osvojením klíčových a odborných kompetencí získá student dovednosti nezbytné k dosažení všestranné úrovně tanečního umělce. Škola zabezpečuje odbornou praxi související s profesionální přípravou s uměleckými institucemi (Národní divadlo, Státní opera) a formou vlastní mimoškolní umělecké činnosti. Žáci při odborné přípravě získávají důležité znalosti a dovednosti související s uplatněním na trhu práce. Škola má bohatou mimoškolní uměleckou činnost,  v níž si také žáci zvyšují znalosti a dovednosti potřebné pro svůj profesní růst. Škola vysílá žáky na národní a mezinárodní baletní soutěže a semináře. 

Škola také umožňuje pedagogickým pracovníkům  další vzdělávání po dobu jejich pedagogické činnosti.

Vzdělávání v ŠVP „Příprava pro profesionální taneční činnost“ poskytuje nadaným žákům všeobecné, odborné a umělecko – pedagogické vzdělání pro získání klíčových kompetencí:

• jazykové vzdělání a komunikace

• společenskovědní vzdělání

• přírodovědní vzdělání

• matematické vzdělání

• hudební vzdělání

• vzdělání pro zdraví

• vzdělání v informačních a komunikačních technologiích

 

Klíčové kompetence, soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění:

• kompetence k učení

• kompetence k řešení problémů

• kompetence komunikativní

• kompetence personální a sociální

• kompetence občanské a kulturní povědomí 

• kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

• kompetence využívat informační a komunikační technologie a pracovat s informacemi

 

Odborné kompetence získává žák ve společném odborném základu a odborné přípravě podle svého zaměření:

• ovládnout základy umělecké činnosti v taneční oblasti

• vykonávat taneční činnost

• vykonávat umělecko – pedagogickou činnost

• dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při výkonu pracovní činnosti

 

Průřezová  témata 

1. průřezové téma – OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

realizujeme především ve výuce OBČANSKÉ VÝCHOVY v 1.-4. ročníku a OBČANSKÉHO ZÁKLADU v 5. - 8. ročníku, nejuceleněji v tématech osobnost (3.r.),právo, demokratický stát (5.r.), etika (7.r.), finanční gramotnost (4. a 8.r.), člověk a svět práce (4.a 8.r.), sociologie, etiketa (6.r.) ale i v pravidelných diskusích na aktuální události. K tématu se úzce vztahuje i učivo PSYCHOLOGIE (7.r.), PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY, PŘÍRODOPISU (ochrana životního prostředí) DĚJEPIS a DĚJINY TANCE A BALETU (historické vědomí). V ČESKÉM I CIZÍM JAZYCE se učí komunikovat.  V hodinách LITERATURY se setkávají s inspirativními lidskými příběhy i kriticky posuzují mediální sdělení, učí se kultivovaně vyjadřovat. 

Zároveň principy osobnostního rozvoje shrnuté pod pojmy sebepoznání, sebevědomí, odpovědnost, morálka prolínají běžným školním životem, vztahy mezi žáky a učiteli. Žáci jsou vedeni k vytváření tolerantních a nekonfliktních vztahů, týmové spolupráci, zároveň ke způsobilosti kritického posouzení sebe i druhých, řešení konfliktů, hledání kompromisu a schopnosti morálního úsudku.  S třídními pedagogy debatují žáci na téma školní řád, povinnosti, práce, docházka, kultivované chování k učitelům i k sobě navzájem, pomoc potřebným, ochrana majetku. 

 2. průřezové téma – ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

je naplňováno ve dvou rovinách: jednak teoretickým vzděláváním především v předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA / OBČANSKÝ ZÁKLAD, kde se žáci seznamují s pracovním právem, základy podnikání, způsoby hledání práce, vzdělávacím systémem (4. a 8. ročník) či s etikou práce (7.ročník) nebo v ČESKÉM JAZYCE (sebeprezentace, životopis, motivační dopis),  jednak vlastní zkušeností s vystupováním během školních představení či hostováním v inscenacích divadel. 

3. průřezové téma – ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

prostupuje především celou oblasti přírodovědného vzdělávání, tj. PŘÍRODOPIS, CHEMIE, ZEMĚPIS 1.-4.ročník.  Zároveň jsou žáci vedeni k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji v ostatních předmětech, jako jsou OBČANSKÁ VÝCHOVA/ ZÁKLAD (2. a 7. ročník – ochrana přírody, etika vztahu k přírodě) či LITERATURA (přírodní lyrika, příběhy ze života zvířat, sci-fi apod.)

4. průřezové téma – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

je aplikováno především prostřednictvím předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  (ve 4.- 8. ročníku). Zároveň ale využíváme počítačové technologie v ostatních předmětech při prezentaci učiva, ke komunikaci s žáky, vytváření referátů. Videozáznamy jsou důležitou součástí výuky při praktických odborných předmětech, v DĚJINÁCH TANCE A BALETU. V hodinách OBV a ČJL debatujeme o otázkách soukromí, zákonnosti, sdílení dat, ochrany a bezpečí na internetu.

 

2. Cíle všeobecného a odborného vzdělávání

Koncepce vzdělávání v konzervatoři vychází, tak jako koncepce základního a celého středního vzdělávání, z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. 

V souladu s tím je obecným cílem vzdělávání v konzervatoři připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský, umělecký a pracovní život v podmínkách měnícího se světa. 

Vzdělávání směřuje:

A/ k rozvoji základních myšlenkových operací žáků (analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, uspořádání, třídění aj.), jejich paměti a schopnosti koncentrace;

- osvojení obecných principů a strategií řešení problémů (praktických i teoretických), stejně jako dovedností potřebných pro práci s informacemi;

- vytvoření takové struktury poznání žáků v jednotlivých oblastech středoškolského odborného vzdělávání, na jejímž základě lépe porozumí světu, ve kterém žijí a pochopí nezbytnost udržitelného rozvoje;

- k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje;

- porozumění potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám,

nástrojům a pracovním postupům z různých oborů lidské činnosti a poznání (které tvoří obsah středoškolského vzdělávání) a k rozvíjení dovedností jejich aplikace;

- osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce;

- rozvoji dovednosti žáků učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat.

B/ k formování aktivního a tvořivého postoje k problémům a k hledání jejich různých řešení;

- adaptabilitě na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě žáků;

- rozvoji aktivního přístupu k pracovnímu životu a své profesní kariéře včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce;

- zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci;

- vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel;

- tomu, aby žáci uměli správně odhadovat své možností a schopnosti, zvažovali a respektovali možnosti a schopnosti jiných lidí;

- rozvoji dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných;

- tomu, aby chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a sebeaktualizaci.

 C/  k - rozvoji tělesných i duševních schopností a dovedností žáků;

- prohlubování dovedností potřebných k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení;

- utváření adekvátního sebevědomí a aspirací žáků;

- utváření a kultivaci svobodného, kritického a nezávislého myšlení k rozvoji jejich úsudku a rozhodování;

- přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění;

- kultivaci emočního prožívání, včetně prožívání a vnímání estetického;

- k rozvoji kreativity a imaginace 

- k rozvoji volních vlastnosti 

- k rozvoji specifických schopností a nadání 

 

D/ k tomu, aby žáci respektovali lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu;

- vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa;

- prohlubování osobnostní, národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti tuto identitu chránit, ale současně také respektovat identitu jiných lidí;

- tomu, aby se žáci ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti;

- utváření slušného a odpovědného chování žáků ve smyslu uznávaného úzu etikety a čestného života;

- tomu, aby žáci cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, aby jednali v souladu se strategií udržitelného rozvoje;

- rozvoji komunikativních dovedností žáků a dovedností potřebných pro hodnotný partnerský život i pro život v širším (pracovním, rodinném, zájmovém aj.) kolektivu.

 

3/ Organizace vzdělávání

- Vzdělávání v oboru tanec navazuje na 1. stupeň (5. ročník) základního vzdělávání a je organizováno tak, aby žáci v průběhu 1. – 4. ročníku dokončili povinnou školní docházku a splnili požadavky základního vzdělávání stanovené tímto ŠVP.

- Konzervatoř se organizačně člení na oddělení a ročníky. Ročníky lze dále členit na ročníkové skupiny. Povinnosti třídního  učitele vykonává ročníkový/skupinový učitel. Provoz a vnitřní režim oddělení, ročníků, ročníkových skupin a individuální výuky i pravidla pro práci ročníkových učitelů stanoví ředitel konzervatoře ve školním řádu nebo v samostatném vnitřním předpisu.

 

Délka a forma vzdělávání

Tento obor vzdělávání lze realizovat pouze v denní formě v délce 8 let.

 

Dosažený stupeň vzdělání

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získává

- vyšší odborné vzdělání v konzervatoři,

- střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Úspěšným ukončením 4. ročníku získá žák základní vzdělání (§45 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o ukončení 4. ročníku s doložkou potvrzující stupeň získaného vzdělání (§54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

- Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři se získá úspěšným ukončením osmiletého vzdělávacího programu a vykonáním absolutoria (§ 87 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon).

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou se získá úspěšným ukončením osmiletého vzdělávacího programu v denní formě vzdělávání a vykonáním maturitním zkoušky (§ 87 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon).

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

- splnění podmínek přijímacího řízení dle § 88 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon,

- přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky (§ 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon),

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání. Podmínky přijímacího řízení jsou dány vnitřní směrnicí školy. 

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

- Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem v konzervatoři (§ 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon). Dokladem je vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, kterým získává titul DiS, /diplomovaný specialista/ užívaný za jménem. Jeho získání ho opravňuje k umělecko pedagogické činnosti. Konání absolutoria se řídí § 90 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon, a příslušným prováděcím právním předpisem.

- Žáci mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou po osmém ročníku (§ 89 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon). Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Podle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání.

Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

 

Absolutorium

Absolutorium se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů: témata, stanovená pro tuto zkoušku musí zahrnovat 1., 2. a 3. tematický celek obsahového okruhu společný odborný základ;

- absolventské práce a její obhajoby;

- absolventského výkonu;

- zkoušky z umělecko – pedagogické přípravy.

 

Maturitní zkouška

Profilová část se skládá 

– z praktické zkoušky z hlavního oboru /studijního zaměření/. Rozsah a obsah zkoušky určuje ředitel školy

- z teoretické odborné zkoušky vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat jeden tematický celek obsahového okruhu společný odborný základ. 

Společná část se skládá

- ze zkoušky z  českého jazyka a literatury – didaktický test, písemná práce, ústní zkouška

- z jazyka cizího – didaktický test, písemná práce, ústní zkouška. Student si může vybrat jazyk anglický nebo francouzský.

- ze třetí povinné zkoušky – student může volit Společensko vědní základ nebo Informační a komunikační technologie

 

Komisionální zkouška

- ve všech ročnících vzdělávání konají žáci komisionální zkoušky z odborných předmětů, které ve školním vzdělávacím programu zahrnují obsahový okruh odborná taneční příprava dle zaměření.

- žák, který ukončuje vzdělávání v konzervatoři absolutoriem bez předchozího konání maturitní zkoušky koná v termínu stanoveném ředitelem školy závěrečnou komisionální zkoušku z předmětů, které ve školním vzdělávacím programu zahrnují obsahový okruh vzdělávání a komunikace v českém jazyce, odpovídající části oblasti estetického vzdělávání a obsahový okruh vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.

 

4/ Profil a uplatnění  absolventa

Absolvent vzdělání v oboru Tanec je schopen uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu.

Absolvent je připraven pro výkon náročných uměleckých činností, umělecko-pedagogických činností a k vysokoškolskému studiu příbuzných oborů.

Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři prohloubené koncertní a povinnou scénickou praxí, formuje výkonného tanečního umělce nebo tanečního pedagoga, který své odborné znalosti, vědomosti a orientaci v kulturní a umělecké oblasti dokáže uplatňovat v praxi. Osobnost absolventa obohacují rozvinuté mravní a charakterové vlastnosti i schopnosti uplatnit svoji individualitu při práci v uměleckém tělese. 

Ve svém souhrnu vytváří toto vzdělání předpoklady k úspěšnému vykonávání profese tanečního umělce či tanečního pedagoga, přispívá k tvořivosti a tvůrčímu vztahu při řešení odborných problémů a současně je základem a impulsem k soustavnému celoživotnímu studiu a odbornému vzdělávání.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují zejména vědomosti a dovednosti  nezbytné k všestrannému rozhledu tanečního umělce:

- kultivované a jazykově správné ústní i písemné vyjadřování v mateřském jazyce 

- pohotové a jazykově správné používání cizího jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných tak i profesních

- komunikativní samostatnost v dalším živém jazyce, porozumění jeho odborné části, schopnost jeho následného samostatného prohlubování

- poznání a pochopení souvztažnosti všech druhů umění včetně slovesného, jejich inspiračních zdrojů i myšlenkového odkazu, vytváření uvědomělých čtenářských návyků 

- poznání a pochopení historického vývoje našich i světových dějin

- předpoklady pro samostatnou práci s odbornou literaturou naší i cizí /anglickou, francouzskou/

- práce s prostředky ICT a jejich efektivní využívání v soukromém a občanském životě. Po odborné stránce jsou absolventi připraveni tak, aby se kvalifikovaně uplatnili v oblasti výkonu činností uměleckého oboru vzdělání tanec a získali:

- širokou škálu praktických technických dovedností vyplývajících ze znalosti tanečních disciplin – klasického tance, moderního tance, lidového tance, tance s partnerem, historického tance, koncertní a povinné scénické praxe

- základní poznatky z předmětů historického a estetického charakteru, zejména dějin tance a baletu, z dějin divadla, z dějin výtvarného umění, z dějin hudby, z rozboru baletů a tanečních skladeb

- soubor vědomostí z umělecko-pedagogické přípravy, tj. z psychologie, pedagogiky, didaktiky, příslušných odborných metodik i vyučovací praxe studovaného oboru

- co nejvyšší stupeň adaptability při práci v uměleckém souboru

- dovednost pracovat před televizní a filmovou kamerou 

- schopnost přesného odborného uvažování a vyjadřování

- dovednosti a znalosti potřebné v pedagogické činnosti, např. vytvoření jednoduché taneční skladby, dovednost vést trénink atd.

- dovednost používat získaných vědomostí z teoretických a souvisejících uměleckých oborů ve vlastní umělecké práci.

Absolventi oboru vzdělání tanec jsou po odborné stránce připraveni tak, aby se mohli uplatnit v následujících oblastech profesionální taneční praxe:

klasický tanec – v baletních souborech (jako sólisté nebo členové baletu), v oblasti hudebního divadla (opera, opereta, muzikál) i v taneční pohybové složce činoherních představení a pro umělecko-pedagogickou činnost odpovídající vystudovanému oboru

moderní tanec – pro činnost v komorních souborech současné taneční tvorby, pohybového divadla i alternativní scény a pro umělecko-pedagogickou činnost odpovídající vystudovanému oboru.

Uvedené činnosti může vykonávat v rámci subjektů působících v oblasti hudební nebo taneční kultury, případně samostatně.

 

Kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru tanec směřuje v souladu s obecnými cíli odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující klíčové a odborné kompetence:

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence vymezené v tomto ŠVP směřují k naplnění vzdělávacích cílů stanovených jak v RVP základního vzdělání, tak vzdělávacích cílů středního a vyššího odborného vzdělání. V průběhu celého vzdělávání v oboru je nutno rozvíjet všechny kompetence, a to na úrovni odpovídající aktuálnímu věku žáků, jejich schopnostem a studijním předpokladům.

a) Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli:

- znát smysl a cíl učení, mít utvořen pozitivní vztah k učení a vzdělávání, projevovat ochotu věnovat se celoživotnímu učení;

- vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;

- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení),

s porozuměním poslouchat mluvené projevy ( výklad, přednáška, proslov) a zaznamenávat podstatné body;

- operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí a propojovat do širších celků poznatky a odborné dovednosti;

- umět samostatně pozorovat, příp. experimentovat, kriticky posuzovat získané výsledky a vyvozovat z nich platné závěry;

- posuzovat vlastní pokrok a určovat překážky či problémy bránící učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí, plánovat vlastní zlepšení;

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

b) Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by na konci vzdělávání měli:

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému;

- navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit;

- využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací;

- myslet kriticky, činit uvážlivá rozhodnutí a obhajovat je, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a hodnotit důsledky svého jednání;

- být vytrvalí a důslední při řešení problémů, dosahovat konečného řešení;

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) a sledovat vlastní pokrok při řešení problémů.

c) Kompetence komunikativní

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by na konci vzdělávání měli:

- vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;

- formulovat své myšlenky a názory srozumitelně, souvisle a kultivovaně, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;

- naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;

- rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest a zvuků, přiměřeně na ně reagovat a příp. je umět využít;

- vyjadřovat se v písemné podobě přehledně a jazykově správně, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;

- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata;

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;

- dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);

- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

d) Kompetence personální a sociální

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:

- mít utvořenu pozitivní představu o sobě samých, přiměřenou sebedůvěru, usilovat o samostatný rozvoj a sebeuspokojení s ohledem na obdobné potřeby jiných lidí;

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;

- pracovat v týmu, podílet se na vytváření pravidel práce týmu a na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly;

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, učit se zastávat různé role (např. podřízený/vedoucí) při společné pracovní činnosti;

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým, oceňovat zkušenosti druhých lidí a učit se z nich, respektovat různá hlediska.

e) Kompetence k občanskému a kulturnímu povědomí

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by na konci vzdělávání měli:

- uznávat práva a osobnost druhých lidí, být schopni zohledňovat situace ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost aktivně zasahovat proti fyzickému i psychickému násilí, nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;

- dodržovat zákony, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a hodnotami demokracie, být si vědomi svých práv a povinností, zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu, být připraveni k odpovědnému jednání v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka;

- uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;

- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah;

- chápat význam životního prostředí pro člověka, jednat v duchu udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života a uvědomovat si odpovědnost za vlastní život i spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních.

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by na konci vzdělávání měli:

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru i po skončení umělecké kariéry; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;

- mít reálnou představu o požadavcích na výkon povolání v oboru a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;

- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků.

 

g) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

a pracovat s informacemi

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by na konci vzdělávání měli:

- umět efektivně využívat informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace;

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace;

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet;

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.

 

Odborné kompetence

a) Ovládat základy uměleckých činností v taneční oblasti, tzn. aby absolventi:

- měli všeobecný kulturní přehled;

- využívali při své umělecké činnosti znalosti o historickém vývoji a současných tendencích tance a baletu, hudby a dalších uměleckých disciplín souvisejících s tanečním uměním;

- vnímali citlivě dílo tanečního repertoáru, jeho strukturu, charakterizovali jeho obsah a stylové zařazení;

- využívali znalosti z hudební teorie a základní hudební dovednosti v taneční praxi;

- využívali znalosti z anatomie, fyziologie a kineziologie v taneční praxi, předcházeli zdravotním rizikům;

- aktivně využívali tvůrčí fantazii, vhodně uplatňovali osobité výrazové prostředky tanečního a hudebního cítění;

- ovládali standardní normy profesní etiky;

- sledovali, aktivně vyhledávali a využívali zdroje informací o nových tendencích ve svém oboru.

b) Vykonávat taneční činnost, tzn. aby absolventi:

- ovládali na profesionální úrovni praktické pohybové dovednosti v rámci jednotlivých tanečních technik;

- interpretovali taneční repertoár na požadované technické, stylové a estetické úrovni v souladu s požadavky profesionální taneční praxe;

- využívali znalosti struktury, tektoniky a formy díla tanečního repertoáru v přístupu k jeho interpretaci;

- plnili požadavky choreografa a baletního mistra, byli adaptabilní při studiu uměleckého díla;

- rozvíjeli vlastní kreativitu a schopnost improvizace, příp. tvůrčím způsobem spolupracovali při sólové, partnerské nebo sborové interpretaci;

- zvládali koncentraci, psychickou a fyzickou zátěž při tanečním výkonu;

- analyzovali a hodnotili pojetí díla a jeho interpretaci.

c) Vykonávat umělecko - pedagogickou činnost, tzn. aby absolventi:

- používali tvůrčím způsobem metodické postupy při rozvíjení talentových předpokladů žáků;

- ovládali didaktické principy a zásady a využívali je při projektování pedagogické činnosti;

- využívali v praxi znalosti z pedagogiky a psychologie a z metodiky jednotlivých tanečních oborů;

- objektivně hodnotili výkony žáků, vhodně je motivovali k uměleckým činnostem;

- vedli žáky k uvědomělé péči o zdraví a ke zdravému způsobu kompenzace fyzické zátěže;

- připravovali, realizovali a vyhodnocovali vlastní pedagogickou činnost a případně se zapojovali do činnosti v projektech - uměleckých, pedagogických, atp.;

- sledovali a využívali odbornou literaturu.

d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. žáků ve škole, návštěvníků, klientů);

- uvědomovali si význam kompenzačních a relaxačních cvičení pro zvládnutí psychické a fyzické profesní zátěže;

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

- ovládali zásady zdravé sluchové hygieny;

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci s elektronickými přístroji a zařízeními (osobní počítače, syntezátory, zesilovače apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit, aby závady byly odstraněny;

- znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní zdravotní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

- ovládali zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

e) Kvalitně vykonávat umělecké činnosti, tzn. aby absolventi:

- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména, jak vlastního, tak i zaměstnavatelské organizace;

- dbali na zabezpečování kvality pracovních činností (popř. stanovených parametrů nebo standardů kvality).

f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. Aby absolventi:

- zvažovali při plánování a posuzování konkrétní činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

- efektivně hospodařili se svými finančními prostředky;

- nakládali s energiemi, odpady, vodou a případně jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 

11.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve vzdělávání v oboru tanec se můžeme setkat především se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, popř. s vadou řeči, a se žáky se sociálním znevýhodněním. Ve vzdělávání těchto žáků je škola povinna:

- respektovat osobnost a potřeby žáka a zohledňovat jeho znevýhodnění.

- volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální formy zkoušení aj.), popř. i individuální vzdělávací plán, případně kompenzační pomůcky (počítače – korektury textu, barevné čtení, grafické počítačové programy aj.). Žáci s poruchami učení by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek atd. Jejich respektování, rozšiřování a modifikace jim napomůže absolvovat úspěšně studium v plném rozsahu.

Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: 

- vytvářet příznivé sociální klima, předcházet negativním jevům v sociálním začlenění a sebepojetí těchto žáků.

- spolupracovat s rodiči žáků, s výchovným poradcem, se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími odborníky.

- dbát na další vzdělávání učitelů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturního vzdělávání.

 

11.2 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Vzdělávání a rozvoj mimořádně nadaných – talentovaných žáků je stěžejním posláním školy a projevuje se v celkové organizaci a strategii vzdělávání. Nejedná se přitom pouze o rozvoj profesní orientace žáků, ale také o rozvoj jejich osobnosti. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat náročnější metody a postup. Žáci jsou také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce a vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. Škola může umožnit těmto žákům rozšířenou výuku některých předmětů, vytvářet skupiny těchto žáků s přizpůsobeným tempem a metodami výuky, popř. umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy může, za podmínek daných školským zákonem, přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.

 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.