Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KŘIŽOVNICKÁ 7, 110 00 PRAHA 1

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Žáci mají právo: Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Rámcové úmluvy o ochraně práv národnostních menšin /zakotveno ve Školském zákoně 561/2004 Sb./

a) na vzdělávání podle schválených učebních dokumentů a školské služby podle školského zákona
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) volit, být voleni a pracovat ve školské radě, jsou-li zletilí
d) volit, být voleni a pracovat v žákovské samosprávě, složené ze zástupců jednotlivých ročníků a skupin. Jejím prostřednictvím se obracet na vedení školy, které je povinno se stanovisky a vyjádřeními samosprávy zabývat
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:
a) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
b) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
c) nahlížení do výroční zprávy, pořizování si opisů a výpisů
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
e) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo požadovat vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení
f) volit, být voleni a pracovat ve školské radě
g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
h) žádost o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka

3. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

4. Zletilí studenti jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích

5. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně znevýhodněn
d) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2a, 3a Školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

II. Vyučování, chování a pobyt ve škole

a) Výuka v TKHMP probíhá ve dvou budovách (Křižovnická 7, Na Rejdišti 1)
Budova v Křižovnické ulici se otvírá v 7.30 hod. a zavírá ve 20.00 hod.
Prostory TK v budově Na Rejdišti jsou přístupny od 7.30 hod. a zavírají se nejpozději
ve 20.00 hodin.
b) Při přecházení z jedné budovy do druhé se žáci řídí pravidly silničního provozu a věnují jim zvýšenou pozornost. Pro žáky je zajištěn doprovod – vychovatelka či pedagog školy.
c) Vzhledem k náročnosti studia je každý žák povinen každoročně do konce 1.čtvrtletí doložit potvrzení o lékařské preventivní prohlídce skládající se z interního, ortopedického vyšetření a zátěžového testu. Škola má dlouhodobou smlouvu s Ústavem tělovýchovného lékařství UK, Salmovská 5, Praha 2 /tel: 224965720.
d) Žáci jsou povinni plnit studijní povinnosti na odpovídající úrovni a slušně a kultivovaně se chovat jak ve škole, tak mimo ni. Chování žáka na akcích pořádaných školou je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
e) Žáci se k sobě i dospělým chovají slušně, pomáhají si navzájem, případné konflikty řeší společensky vhodným způsobem. Dbají pokynů všech zaměstnanců školy. Dodržují školní řád a další předpisy upravující chod školy. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka proti spolužákům nebo pracovníkům školy se považují za závažné porušení tohoto řádu. Projevy agresivity, rasové nesnášenlivosti a šikany jsou nepřípustné.
f) Citlivé a kultivované jednání spoluvytváří nezbytné podmínky pro studium. Žáci využívají harmonických vztahů mezi sebou navzájem i mezi sebou a pedagogy k tvořivé spolupráci. V případě potřeby se obracejí na učitele o radu, pomoc, konzultaci, popřípadě vyhledají při hlubších osobních problémech pomoc školního psychologa (zajistí vých. poradce).
g) Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, jsou náležitě připraveni a účastní se i dalších činností, souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem a organizovaných školou. Veškerá mimoškolní umělecká činnost,
která není organizována školou, může být uskutečňována pouze na základě dohody s vedením školy (natáčení, vystupování v TV, v divadelních představeních, v muzikálech, účast na soutěžích aj.)
h) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách. Šatny slouží také k přípravě na odborné praktické vyučování. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují a udržují je v čistotě a pořádku.
i) Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a slušně upraveni – týká se délky a barvy vlasů u dívek i chlapců (přiměřená délka a barva). Z bezpečnostních důvodů je v hodinách praktické odborné výuky zakázán piercing i nošení jiných ozdob a šperků.
j) Žáci 1.- 4. ročníku dostávají základní učebnice k jednotlivým předmětům zapůjčené od TK na nezbytně dlouhou dobu. Při ztrátě knihy či úmyslném poškození hradí žáci učebnici v její plné hodnotě. Další doporučenou literaturu si dle pokynů předmětových učitelů zajišťují žáci sami. Studenti 5. – 8. ročníku si učebnice k výuce obstarávají sami dle pokynů vyučujících.
k) Učební pomůcky pro praktickou odbornou výuku – cvičební obuv – poskytuje škola dle stanoveného limitu pro každý ročník, který zohledňuje potřeby výuky i finanční možnosti školy. Ve spolupráci se Společností tance při Taneční konzervatoři Praha sp. umožňuje žákům získávat i další nezbytné vybavení pro praktickou odbornou výuku za výhodných podmínek.
l) Žák je povinen účastnit se praktické odborné výuky v úboru předepsaném pro konkrétní předmět. Tento požadavek je nezbytný jak z důvodu profesního, tak estetického. Pokud toto ustanovení studenti nedodrží, nebude jim umožněno účastnit se aktivně praktické odborné výuky a takto zameškaná výuka bude považována za porušení ŠŘ.
m) Studenti si mohou za příslušnou finanční úhradu množit v kanceláři hospodářky školy materiály potřebné do výuky – sešit. zápisy učiva po návratu z nemoci, soutěžní práce aj. Vše pouze v úředně stanovené hodiny.
n) Jednou ze základních povinností studentů je chránit majetek školy.
Jde zejména o šetrné zacházení s učebními pomůckami, s vybavením učeben
a sálů a společných prostor. Zjištěné škody na majetku musí studenti nebo vyučující ihned oznámit. Dále jsou studenti povinni šetřit elektřinou, vodou, dbát o čistotu veškerých školních prostor a respektovat předpisy o hygieně a bezpečnosti práce.
Pokud žák způsobí škody na zařízení a inventáři školy, tyto škody uhradí (zákonný zástupce). V případě, že nebude zjištěn viník, uhradí škodu ti žáci, kteří společné zařízení používají.
o) Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači, nemohou používat vlastní elektrospotřebiče, tj. nejrůznější ponorné ohřívače vody, varné konvice, vysoušeče vlasů aj. Užívání osobních PC je povoleno jen na vyhrazených místech.

Od 2. pololetí školního roku 2017/2018 platí pro studenty 1. až 8. ročníku zákaz používání mobilních telefonů v době výuky v prostorách školy Křižovnická a Na Rejdišti.

p) Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a ty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob. Předměty pro sebeobranu, které žáci potřebují pro svou bezpečnost na cestu do školy a zpět, např. spreje aj., odevzdají při příchodu na vrátnici školy a po skončení výuky si je vyzvednou. Cenné předměty včetně šperků a mobilních telefonů odkládají pouze na místa k tomu určená. Krátkodobě lze uložit vyšší peněžní obnos v trezoru školy na sekretariátě ředitele. Žáci jsou povinni zamykat své osobní skříňky i šatny samotné a věnovat zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Pro eliminaci ztrát a krádeží je doporučeno, aby žáci nosili osobní věci /peněženky, stravenky, jízdní průkazky, mobilní telefony aj./ v tzv. „ledvinkách“ a měli je po celou dobu výuky při sobě. Chlapecká šatna v Křižovnické ulici je na přání žáků a se souhlasem rodičů monitorována kamerou.
q) Během vyučování (ani o přestávkách a obědové pauze) nesmí žáci opustit školní budovu bez vědomí vyučujícího. Opustí-li žák v této době školu, je to na odpovědnost jeho a jeho rodičů, škola za případnou újmu na zdraví nemůže nést odpovědnost. Pokud se jedná o zdravotní potíže, pro které musí žák odejít, zajistí pedagog nebo studijní oddělení školy doprovod zákonného zástupce, nebo jiného pracovníka školy. V době mimo vyučování zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.
Žáci 1.- 4.roč. tráví polední pauzu, případně proluku v odpolední výuce, v odpočívárnách ve 4.patře budovy v Křižovnické ul. pod dozorem vychovatelky.
r) Ve škole platí zákaz činností ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, propagace politických stran a šíření nevhodné reklamy.
Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, (včetně elektronických cigaret) distribuce a užívání drog i jejich držení pro vlastní potřebu (i při školních akcích mimo budovu školy). Porušení tohoto ustanovení, zejména pokud jde o distribuci, držení a konzumaci drogy, může být důvodem vyloučení ze studia nebo podmínečného vyloučení ze studia. Při podezření z porušení tohoto nařízení budou u nezletilých studentů provedeny, se souhlasem zákonného zástupce, testy na odborném pracovišti, které v případě pozitivního výsledku uhradí zákonní zástupci žáka.
s) Žákům není dovoleno vodit do budovy školy návštěvy (týká se i rodičů a bývalých spolužáků). Každá návštěva musí být předem domluvena a zapsána do knihy návštěv ve vrátnici.
t) Ročníkoví nebo skupinoví učitelé stanovují v 1. – 4. roč. na určité období žákovské služby pro konkrétní činnosti, zavedené podle zvyklosti třídy. Ty hlásí vyučujícímu závady na vybavení třídy, oznamují ve sborovně či kanceláři školy 5 minut po zvonění případnou nepřítomnost vyučujícího, zhasínají elektrické osvětlení, mažou tabuli, zajišťují pořádek ve třídě, hlásí předmětovým učitelům nepřítomné žáky, zavírají třídu při odchodu do jiné učebny atd. O přestávkách jsou okna ve všech učebnách zavřena – zajistí pedagog předchozí vyučovací hodiny a zkontroluje dohled konající pedagog.
u) Žáci dodržují vypsané úřední hodiny kanceláří hospodářského a studijního oddělení, vše konzultují a vyřizují pouze v jim vyhrazené době – týká se i používání xeroxu.
v) Stane-li se studentu kdekoliv v budově školy nebo při školní akci i mimo školu úraz, musí
o této skutečnosti okamžitě informovat některého z vyučujících nebo studijní oddělení. O každém úrazu či zranění musí být proveden záznam dle Nařízení vlády č. 201/2010. V zájmu bezpečnosti žáků je zakázáno běhat po chodbách a schodišti, vyklánět se z oken a přes zábradlí v patrech. Pro přezutí ve škole používají žáci obuv s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou.
w) Ve školní jídelně se chovají žáci ohleduplně a dbají na kulturu stolování. Oděvy odkládají na věšáky v chodbě nebo v jídelně. Veškeré použité nádobí a příbory odnášejí na určené místo, znečistí-li prostor (stůl, podlaha), kde obědvali, uvedou jej do původního stavu. V jídelně se žáci zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.
x) Žáci mohou využívat služeb maséra a rehabilitace (Křižovnická 4.patro, č.43). Tyto služby zajišťuje pro studenty a pedagogy Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha z.s. Žák si návštěvu předem domluví, pokud možno na dobu, kdy nemá výuku. Členům Společnosti tance z.s. je poskytována masáž bezplatně, ostatním žákům za úplatu. Služby fyzioterapeuta jsou poskytovány za částku 400 Kč za 45 min. léčbu.
y) Pro zlepšení komunikace mezi studenty a vedením školy lze využít možnosti společných jednání. Studenti jednotlivých tříd si zvolí 1–2 zástupce, kteří budou tlumočit požadavky, připomínky a náměty zastupované třídy. Tímto způsobem mohou být řešeny problémy provozního charakteru i otázky prevence problémových jevů. Studenti mají právo vytvořit si ve škole vlastní studentskou samosprávu, která by hájila jejich zájmy a tlumočila oprávněné požadavky při jednáních s vedením školy. V každém případě mají žáci právo svou nespokojenost, týkající se organizačního chodu školy a vyučovacího procesu, řešit se svým ročníkovým (skupinovým) učitelem, případně i s předmětovým učitelem.
Pro připomínky a náměty mohou využít i schránku Školské rady, umístěnou v 1.patře v Křižovnické ul.
z) Každý žák může požádat o konzultaci v kterémkoliv vyučovacím předmětu, termín i četnost konzultací si domlouvá sám s příslušným vyučujícím. Studenti mají možnost vyžádat si i poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a jejich budoucí profese.

III. Absence ve výuce a její omlouvání

1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
Pokud se nemůže na výuku z nějakého důvodu dostavit, je povinen svoji nepřítomnost řádně omluvit.

a) O uvolnění z výuky z předem známých důvodů žádá žák (zákonný zástupce) zpravidla tři vyučovací dny před začátkem své předpokládané nepřítomnosti předmětového pedagoga, jedná-li se o uvolnění z jeho hodiny, ročníkového učitele, pokud se jedná o uvolnění z výuky na 1 den.
O každém uvolnění z výuky přesahující jeden den rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření ročníkového učitele.
b) Při nepředvídané absenci je žák povinen oznámit svou nepřítomnost ve škole vzhledem ke specifice výuky /skupinová, individuální/ a externí umělecké spolupráci, ještě týž den, kdy k absenci dochází, nejlépe před začátkem výuky (za nezletilé tak činí rodiče, zákonní zástupci, vychovatelé) nejpozději však druhý den. Důvod nepřítomnosti s uvedením předpokládané doby nepřítomnosti lze sdělit telefonicky na tel. 222 323 592, 724 006 850
(studijní odd.), nebo elektronickou formou. Omluvenky formou SMS nebudou akceptovány.
c) Nepřítomnost žáka ve výuce může být omluvena jen z vážného důvodu a je-li omluvena včas. Absenci posuzuje ročníkový nebo skupinový učitel. Musí být zapsána v omluvném listu a indexu, a to s datem začátku i konce zdůvodněné absence. Omlouvají pouze zákonní zástupci, rodiče, vychovatelé DM, zletilí studenti. Ročníkový pedagog má právo omluvu přezkoumat a v případě její neprůkaznosti absenci neomluvit. V případě nepřítomnosti delší než tři dny (nebo opakuje-li se často kratší onemocnění) musí být omluvenka doložena lékařským potvrzením.
d) Po ukončení absence předloží žák omluvenku ročníkovému učiteli v nejbližším možném termínu. Uznání důvodu nepřítomnosti vyjádří ročníkový učitel podpisem u předložené omluvenky. Takto označenou omluvenku předloží žák předmětovým učitelům na nejbližší hodině, které se absence týkala, tj. zpravidla do tří dnů po návratu do výuky, nejpozději však do týdne. Starší omluvenky nemusí být již zohledněny. Mít včas omluvenou absenci je povinností žáka, ne vyučujícího.
Předmětoví učitelé posuzují jako omluvené pouze ty hodiny, které již byly omluveny (parafovány) ročníkovým učitelem. Pozdní příchody studentů budou sčítány a celkový čas bude považován za neomluvený.
e) Během školního roku nebudou žáci uvolňováni na rekreační pobyty. Výjimkou může být pouze ozdravný pobyt, nebo rekonvalescence po vážném onemocnění, a to na doporučení lékaře.
f) Žáci, kteří v době vyučování odejdou ze školy a neúčastní se některé z vyučovacích hodin, se musí před odchodem ze školy omluvit a uvést důvod a rozsah nepřítomnosti, a to na studijním oddělení, kde bude nepřítomnost žáka na omluvný list elektronické třídnice.
Na pozdější omluvy či omlouvání se prostřednictvím spolužáků nebude brán zřetel a hodiny nebudou omluveny. Žáci 1.- 4. ročníku mohou v průběhu výuky odejít pouze v doprovodu zákonného zástupce případně jiné, k tomu pověřené dospělé osoby.
g) Trvá-li nemoc déle než 10 vyučovacích dnů a je-li zřejmé, že absence pokračuje, rodiče zašlou třídnímu učiteli lékařskou zprávu s uvedením předpokládané délky další nepřítomnosti ve škole. Je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí současně o krátkodobé i dlouhodobé absenci vychovatele.
h) Neakutní, předem domluvené návštěvy lékaře a rehabilitace, koná žák pokud možno mimo vyučování.
i) Po pětidenní neomluvené absenci žáka, který ukončil povinnou školní docházku, kontaktuje škola písemně žáka (zákonného zástupce). Pokud žák do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty.
j) Výchovná opatření při neomluvené absenci:
do 6 neoml. hodin – důtka TU
od 7 do 10 neoml.hodin - důtka ředitele školy, při opakovaných případech snížená známka z chování o jeden stupeň
nad 10 neoml.hodin - snížení známky z chování až o dva stupně, při cíleném záškoláctví s vysokým počtem neomluvených hodin – převedení na ZŠ, podmínečné vyloučení, případně vyloučení u žáka 5. – 8.roč.

Absence a klasifikace žáků je vedena v elektronickém systému Bakaláři.

IV. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků – klasifikace, udílení pochval a výchovná opatření.
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených schválenými učebními dokumenty jsou na vysvědčení hodnoceny stupni prospěchu:
a) 1 - výborný – žák prokazuje vynikající znalosti se schopností zařazení do širšího kontextu
b) 2 - chvalitebný – žák prokazuje velmi dobré znalosti, prokazující přehled v daném tématu
c) 3 - dobrý – žák prokazuje s pomocí zkoušejícího potřebné průměrné znalosti
d) 4 - dostatečný – žák prokazuje základní znalosti s dostatečnou pomocí zkoušejícího
e) 5 - nedostatečný – žák neprokazuje základní znalosti a neorientuje se v daném tématu

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí stupni: 1- velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé
Na základě žádosti zákonného zástupce žáka s vývojovou poruchou učení, může ředitel školy rozhodnout o použití slovního hodnocení v diagnostikované oblasti.
V případě přestupu žáka na jinou školu bude žákovi společně s vysvědčením vydáno i výstupní hodnocení. Na konci školního roku obdrží žák vysvědčení, v pololetí výpis
z vysvědčení.
Na vysvědčení za 4.ročník je uvedena doložka o získání základního vzdělání.

2. Klasifikace ve VVP a odborných teoretických předmětech probíhá průběžně za jednotlivá období školního roku. Za každé čtvrtletí musí žák obdržet minimálně 1-2 známky v předmětu s dotací 1 hod. týdně, 3 známky v ostatních předmětech. Zvládnutí učiva je zjišťováno ústní nebo písemnou formou. Součástí klasifikace je i vztah žáka k předmětu, jeho píle, snaha o dosažení dobrých výsledků, účast i aktivita na hodinách. Žáci jsou povinni si při výuce pořizovat zápis dle pokynu vyučujícího. Pro uzavření klasifikace musí žáci 5. – 8. ročníku splnit 75 % účast na vyučovacích hodinách. Při nesplnění této povinné účasti budou žáci komisionálně přezkoušeni.
Klasifikace odborných praktických předmětů probíhá na konci školního roku formou komisionální zkoušky, v pololetí formou kontrolních hodin v hlavním oboru studia.
V 1. – 4. ročníku se jedná obor klasický tanec. V ostatních případech viz. klasifikace VZP a odborných teoretických předmětů. Minimální počet za každé čtvrtletí jsou 2 známky.
S výsledkem komisionální zkoušky je žák seznámen v den, kdy se zkouška konala.

3. Žáci s nižší než 50 % /1.- 4.roč/ a 75 % /5.- 8.roč./ aktivní účasti na hodinách odborné praktické výuky budou klasifikováni pouze po předložení písemné žádosti o umožnění konat závěrečné komisionální zkoušky z odborných předmětů nebo kontrolní hodinu z hlavního oboru studia. Předmětový učitel žádost se svým písemným stanoviskem předá řediteli školy k rozhodnutí.

4. Nelze-li hodnotit žáka 1.-4. ročníku na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení termín tak, aby bylo hodnocení provedeno nejpozději do 31.3.stávajícího školního roku, a to formou komisionální zkoušky. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li hodnotit žáka 5.-8. ročníku na konci 1.pololetí, může být klasifikace uzavřena formou komisionální zkoušku v náhradním termínu do 30.6.
Není-li žák hodnocen na konci 2.pololetí ze VVP musí vykonat dodatečné komisionální zkoušky do 31.8., v případě praktických odborných předmětů pak nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby ukončení hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)" nebo „uvolněn“.

5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a).

Žák 1. – 4. ročníku /Společný odborný základ/ prospěl s vyznamenáním, není-li
klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Žák 5.– 8. ročníku / studijní odborné zaměření/ prospěl s vyznamenáním dle výše stanovených kriterií, v hlavním oboru studijního zaměření / klasický, moderní tanec/ je ohodnocen stupněm 1 – výborný.
Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.
Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. Výjimku tvoří předmět z něhož je uvolněn.
Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.
Žák má právo na informace o výsledcích všech druhů zkoušek – písemných, ústních,
testů, závěrečných a opravných ve všech předmětech, a to neprodleně po stanovení známky. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních dnů po sdělení hodnocení nebo po vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.
Forma komisionální zkoušky je uplatňována též v případě rozdílových zkoušek při přestupy z jiné školy.

V. Výchovná opatření
1. Udílení pochval
Žákovi může být na návrh ředitele školy, ročníkového i předmětového učitele, či jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělena pochvala nebo i jiné ocenění za vynikající plnění studijních povinností, za reprezentaci školy na soutěžích a představeních, za mimořádný projev lidskosti, občanské či školní aktivity nebo záslužný čin.


2. Ukládání napomenutí, důtek a kázeňských opatření
Za porušení ustanovení školního řádu lze uložit podle závažnosti výchovná opatření:
a) napomenutí ročníkovým učitelem
b) důtku ročníkového učitele
c) důtku ředitele – po projednání v pedagogické radě

Za zvláště závažné porušení školního řádu – cílené záškoláctví, dlouhodobé neplnění studijních povinností, hrubé slovní či fyzické napadení, požívání
alkoholu, gamblerství, distribuci, konzumaci drogy, projevy šikany, vandalismus, rasismus, xenofobii – může ředitel uložit kázeňská opatření
a) podmínečné vyloučení žáka ze studia s určením zkušební doby b) vyloučení žáka ze studia
Škola neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí, důtky a kázeňských opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí, důtky nebo kázeňského opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

VI. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazným dokumentem. Řídí se jím žáci školy, učitelé a provozní zaměstnanci a zákonní zástupci žáků.
Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9. 2023.
Ředitel školy zveřejní školní řád podle § 30 odst.3 ŠZ na veřejně přístupném místě ve škole – sekretariát školy, vrátnice, učebny teoretického vyučování a na webových stránkách školy.
Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 24.10.2023.
Žáci byli seznámeni se zněním školního řádu dne 4. 9. 2023. Seznámení je potvrzeno podpisem žáků.
Zákonní zástupci byli seznámeni s vydáním školního řádu zápisem do studijního průkazu žáků.
Řád je pro ně přístupný na veřejných místech ve škole a na webových stránkách školy.

 


Mgr. Jaroslav Slavický v.r.
ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy

 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.