Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2014/2015

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2014/2015

(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2015, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7, 110 00 Praha 1

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

Ředitel – Mgr. Jaroslav Slavický, e-mail: slavicky.zkp@seznam.cz, tel.: 222324977

Statutární zástupce – Mgr. Miroslav Hajn, e-mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)

www.tkpraha.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)

Vzdělávání v oboru 83-46-M,N/001 Tanec, cílová kapacita školy 230 studentů

Vzděláván í v oboru 82-46-M,P/01 Tanec od prvního ročníku šk. roku 2012/2013

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku

škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.)

Taneční konzervatoř hlavního

města Prahy 82-46-M,N Tanec 230 dobíhající

Taneční konzervatoř hlavního

města Prahy 82-46-M,P Tanec 230 stávající od prvního ročníku

 

 

 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:

Od školního roku 2012/2013 probíhá výuka podle ŠVP

a) nové obory / programy b) zrušené obory / programy

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – Křížovnická 81/7, Praha 1 b) jiná – Na Rejdišti 1, Praha 1 (Pražská konzervatoř)

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Škola se potýká dlouhodobě s neřešenou otázkou prostorového vybavení. Z tohoto důvodu musí probíhat výuka také v budově Pražské konzervatoře v ulici Na Rejdišti, což velmi komplikuje organizaci výuky a posouvá náročnost studia na hranici únosnosti – neustálé přecházení studentů a pedagogů z jedné budovy do druhé, které nelze eliminovat, způsobuje, zvláště v zimních měsících, vyšší nemocnost a zvyšuje náročnost studia nad psychicko-hygienickou únosnost. V roce 2008 obdržela škola finanční prostředky na vypracování projektu pro vestavbu víceúčelového sálu ve dvoře školy. Změnou metodiky zadávání zakázek MHMP, byl vypracováním projektu pověřen OMI, který za částku 2.800.000 Kč připravil podklady pro územní řízení. Vzhledem k tomu, že škole nebyly přiděleny další finanční prostředky pro rok 2009, zůstala celá záležitost nedořešena. Na doporučení náměstkyně primátora ing. Kousalíkové, podniklo vedení školy společně s VŠUP – ateliéry architektury hledání levnější verzi vestavby. Škola získala návrh levnější verze vestavby víceúčelového sálu ve spolupráci s Ateliérem ISA, který je finančně nejméně náročný a mohl by řešit prostorové problémy výuky / předběžné náklady 18 000 000 Kč - bez DPH/. Bez získání vyhovujících prostor pro odbornou praktickou výuku není možné opustit budovu Pražské konzervatoře a tím soustředit výuku do budovy v Křížovnické ul. Problém stále eskaluje, neboť současně s velkými úpravami budovy Na Rejdišti –výstavba koncertního sálu ve dvoře a školního divadla, sílí snaha vedení Pražské konzervatoře o využívání vlastní budovy bez dalšího subjektu. Za stávajícího stavu však TKHMP nemůže opustit výukové prostory v budově Na Rejdišti, neboť by tím bylo znemožněno plnění výchovně vzdělávacích cílů školy. Ve školním roce 2011/12 navštívila školu, a seznámila se situací, paní radní Chudomelova, která přislíbila řešení více jak deset let trvajícího problému. Před koncem školního roku 2011/12 jsem byl osloven investičním oddělením ohledně upřesnění technických požadavků zapracovaných do podmínek výběrového řízení, které jsem

na investiční oddělení předal. Na podzim roku 2012 mělo být vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci úsporné varianty sálu a realizaci jeho výstavby. Bohužel, k tomu však nedošlo. Výběrové řízení bylo vypsáno investičním oddělením odboru školství MHMP na vypracovatele projektu stavby až v září 2013. Pro nejasnost zadání a absenci základních informací obecného, ale hlavně odborného charakteru, bylo výběrové řízení zrušeno! Na můj dotaz, mi bylo vedoucím investičního oddělení Ing. Tomšů sděleno, že nejdříve bude vypsáno řízení na proveditelnost stavby. Podotýkám, že všechny tyto problémy byly již řešeny v předcházejících krocích pro výstavbu sálu a jen oddalují realizaci projektu i výstavby sálu. Na jaře 20014 jsem byl pozván na schůzku s paní radní Štvánovou a rektorem VŠUP prof. Smetanou. Paní radní nabízela řešení problému a přidělení finančních prostředků na vypracování projektu. VŠUP prostřednictvím rektora Smetany, jako účastník stavebního řízení, si klade za podmínku uskutečnění stavby, převedení majetku města – části budovy v Křížovnické ul. do majetku VŠUMP. V září 2014 jsem byl pozván k jednání k řediteli odboru majetku MHMP ing. Svobodovi k objasnění situace. Na tuto schůzku měla navázat schůzka ing. Svobody s rektorem VŠUP, o výsledku jsem nebyl informován. Na jaře 2015 jsem požádal o schůzku paní radní Ropkovou, kterou jsem informoval o situaci ohledně výstavby sálu. V srpnu 2015 navštívila paní radní Ropková školu, aby se více seznámila s problematikou výstavby na místě a přislíbila situaci řešit. Do dnešního dne tj. 23.10., kdy byla odvolána z funkce radní pro školství, k žádnému dalšímu jednání nedošlo. Budeme začínat tedy znovu! Vzhledem k určení prostoru jako víceúčelového sálu, umožňujícího i veřejnou prezentaci práce školy, by bylo možné získat finanční prostředky z programů EU, nebo Norských fondů. Bez projektu, nelze jednat! Taneční konzervatoř hl.m.Prahy je jedinou školu svého druhu zřizovanou MHMP. Je také nejstarší institucí v oboru tance v ČR /založena 1945/, zásadním způsobem ovlivňuje úroveň českého tanečního uměn í- mezi její absolventy patří např. Pavel Šmok, Jiří Kylián, Vlastimil Harapes, bratři Bubeníčkové, Hana Vláčilová, Daria Klimentová, Tereza Podařilová aj. Škola reprezentuje taneční vzdělávání a město Prahu v zahraničí /Polsko, Slovensko, Francie, Německo, Čína, Kolumbie, Kambodža, Japonsko/, přesto pracuje v podmínkách, které ani zdaleka neodpovídají úrovni vzdělávání 21.století.

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje

Datum ustanovení:

Předseda školské rady :Daniela Kalvodová, tel.: 222320987, e-mail: daniela.kalvodova@seznam.cz

Členové: Mgr. Blažena Škopková, Veronika Brzková, Tereza Dudová, Mgr. Libuše Vlková, Mgr. Jiřina Slavíková

II. Pracovníci právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem

TKHMP 3 3 65 47,07 - - 68 50,07

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků

TKHMP kvalifikovaných 67 0,99 nekvalifikovaných 1 0,01

 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31. 12. 2014 v tom podle věkových kategorií do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let

68 -- 3 6 17 20 22

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce

semináře 1 anorexie 68 IKEM

kurzy

doplňkové pedagogické

studium

školský management 1 Zástupce ředitele školy 1

rozšiřování aprobace

jiné (uvést jaké)

 

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby)

z toho s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)

a) počty osob

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

12 8,986

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce

semináře 4 účetnictví 2 Gordic

kurzy 1 cestovné 2 Avox

jiné (uvést jaké) 1 Adm. zakázky malého rozsahu 2 Forum-Media

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)

(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů

TKHMP 8/14 142

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)

- přerušili vzdělávání:

- nastoupili po přerušení vzdělávání:

- sami ukončili vzdělávání: 1

- vyloučeni ze školy:

- nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování:

- přestoupili z jiné školy: 1

- přestoupili na jinou školu: 21

- jiný důvod změny (uveďte jaký):

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)

- přerušili vzdělávání:

- nastoupili po přerušení vzdělávání:

- sami ukončili vzdělávání:

- vyloučeni ze školy:

- nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování:

- přestoupili z jiné školy:

- přestoupili na jinou školu:

- jiný důvod změny (uveďte jaký):

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)

a) denní vzdělávání

škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele

TKHMP 17,75/10,1 2,84

b) vzdělávání při zaměstnání

škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele

 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM

TKHMP počet žáků/studentů celkem 1 0 1 0 3 0 1 4 6 17 2 1 35 z toho nově přijatí 1 1 1 1 4

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

a) denní vzdělávání

škola

z celkového počtu žáků /

studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

tj. % z celkového počtu žáků/studentů %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

z toho neomluvených

b) vzdělávání při zaměstnání

škola

z celkového počtu žáků /

studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo opakovalo ročník

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

tj. % z celkového počtu žáků/studentů %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

z toho neomluvených

 

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií

škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

z toho konali zkoušku opakovaně

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

 

škola TKHMP MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku 8

z toho konali zkoušku opakovaně 2

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1

počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním 4 prospěl 4 neprospěl 0

 

škola TKHMP ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku 9

z toho konali zkoušku opakovaně 0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1

počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním 3 prospěl 5

neprospěl 1

 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)

skupina oborů vzdělání, kód, název TK HMP

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

(denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 68 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 28 z toho v 1. kole 23 z toho ve 2. kole 3 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 30 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x obor: x

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

b) Gymnázia

délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let

přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

(denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: x obor: x

počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Slovensko 4, Bulharsko 1, Srbsko 1, Německo 2, Ukrajina 3, Rusko 6.

Ve škole nejsou problémy se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin do výuky.

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.

Škola nemá v této oblasti žádné problémy.

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů

Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.

Škola je zaměřena na práci s nadaným i žáky a tak je také koncipována výuka, která probíhá jak formou skupinového, tak individuálního vyučování. To umožňuje individuální rozvoj uměleckých předpokladů dle nadání žáků. V rámci mimoškolní umělecké činnosti jsou žáci pověřováni uměleckými úkoly odpovídajícím jejich technickým i interpretačním předpokladům. Výjimečně nadaní žáci jsou připravování k účasti na mezinárodní baletní soutěže, spolupracují s ND a SOP Praha, reprezentují školu na mezinárodních festivalech.

10. Ověřování výsledků vzdělávání

Např. Maturita na nečisto, SCIO … Nebylo realizováno

11. Školní vzdělávací programy

Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.

Výuka podle ŠVP zahájena v 1. ročníku školního roku 2012/2013.

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod.

Žáci se učí dvěma jazykům: anglickému, jako druhý cizí jazyk je zavedena francouzština, která je zároveň jazykem odborným (francouzské baletní názvosloví). Motivací pro výuku jsou četné zahraniční kontakty s obdobnými školami a i účast studentů na mezinárodních festivalech a vystoupeních.

 

 

13. Vzdělávací programy VOŠ

Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.

Studenti získávají VOV vykonáním absolutoria na základě schválených učebních dokumentů.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže)

1. Jazyková škola

a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu)

Vyučovaný jazyk Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů

 

 

 

 

Celkem

b) Výsledek státních jazykových zkoušek

Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených

Posluchači, kteří složili státní jazykovou

zkoušku

v tom základní

v tom všeobecnou

v tom speciální

c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy)

d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání

2. Domovy mládeže (samostatné i při školách)

a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)

počet

Počet ložnic celkem

v tom 1 až 3 lůžkových 4 až 6 lůžkových 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových

Společenské místnosti a klubovny

 

 

b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)

typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)

gymnázium

SOŠ

konzervatoř

SOU, OU a U

speciální a praktické SŠ

VOŠ

jiné (specifikujte)

celkem

c) Naplněnost domovů mládeže

počet ubytovaných ve škol. roce 2014/2015 kapacita naplněnost v %

 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže

- počet žádostí celkem

- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno

- nejčastější důvody nevyhovění žádosti

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)

 

f) Další údaje o ubytovaných

 

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin

 

V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství

Na škole působí výchovný poradce, který se věnuji především péči o žáky s SPU.

Škola spolupracuje s Mgr. L. Jarkovskou, PPP Francouzská 56, Praha 2. Průběžně probíhala psychologická vyšetření žáků, kteří vykazovali SPU. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Ve funkci výchovného poradce působí Mgr. Olga Všelichová. Vážnější výchovné problémy se ve škole nevyskytly. Kariérní poradenství se vzhledem k jasné profilaci školy omezuje na konzultace pro žáky, kteří volí jinou SŠ.

2. Prevence sociálně patologických jevů

Ve výuce VVP probíhala průběžně především v ROV, OBV, OBN, vyučující se zaměřovali na prevenci kouření.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova

Průběžně probíhala ve všech předmětech VVP, s důrazem na PŘI, OBV, OBN.

4. Multikulturní výchova

Průběžně probíhala ve všech předmětech VVP, s důrazem na PŘI, OBV, OBN.

5. Výchova k udržitelnému rozvoji

Průběžně probíhala ve všech předmětech VVP, s důrazem na PŘI, OBV, OBN.

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků.

Studium je časově i fyzicky velmi náročné (39-40 vyučovacích hodin týdně). Z toho důvodu škola neorganizuje podobné mimoškolní aktivity, kromě výtvarného kroužku. Vzhledem k přípravě k profesionální umělecké činnosti se škole věnuje intenzivní mimoškolní umělecké činnosti, která napomáhá profesní přípravě žáků.

 

 

8. Soutěže

Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni)

Matematické soutěže – Pythagoriáda 13 žáků, 2 úspěšní řešitelé – obv. kolo

Klokan 27 žáků, 3 výborně

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Škola spolupracuje s obdobnými vzdělávacími institucemi v Evropě- Státní baletní škola Bytom, Tanečné konzervatorium Evy Jaczovej Bratislava, Národní baletní akademie Budapešť, Královská konzervatoř Haagu , Státní baletní škola ve Varšavě – výměnné zájezdy studentů a pedagogů, účast na společných koncertech a vystoupeních např. Taneční mládí v Praze 2015, Gdaňsk, Štětín, Lodž, Giessen.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery

Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.

Škola dlouhodobě spolupracuje s ND v Praze, taneční katedrou HAMU, Tanečním sdružením ČR, aj..

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).

typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne

odborný kurz

pomaturitní specializační

kurz

rekvalifikace

jiné (uvést jaké)

12. Další aktivity, prezentace

V rámci mimoškolní umělecké činnosti pořádá škola celou řadu představení pro širokou veřejnost v Praze, v regionálních divadlech a v zahraničí: Japonsko, Čína, Kolumbie, Německo, Holandsko, Francie.

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

V době školních prázdnin bývá budova využívána k letním aktivitám souvisejících s činností školy. Pronájmy sálů pro semináře a letní školy tance. V době školních prázdnin se provádí také nezbytné opravy a údržba objektu.

 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

Tematická kontrola-evidence majetku a provedení inventarizace majetku svěřeného organizaci zřizovací listinou byla provedena odborem kontrolních činností MHMP v období 3.4.2015 – 5.6.2015.

Při kontrole byly zjištěny dílčí nedostatky, které však neměly zásadní vliv na vlastnictví majetku organizace.

Organizace vydala „Příkaz ředitele k nápravě nedostatků veřejnosprávní tematické kontroly evidence majetku a provedení inventarizací ze dne 3.4.2015“.

Následná kontrola bude provedena odborem kontrolních činností MHMP v r. 2016.

 

Pražská správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu o plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění , odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v organizaci v období 12.5.-26.5.2015 Kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Viz příloha

 

VIII. Další informace

V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.

Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů

 

Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději do 30. října 2015.

Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu, k ní přiložte.

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".