Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profil absolventa

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

 

 Základní pedagogické dokumenty pro konzervatoře

 

 

 

 

Obor vzdělání

 

 82-46-M,P/ 01

 

 

TANEC

 

Zaměření

Klasický tanec, Moderní tanec, Lidový tanec

 

 

denní

forma vzdělávání

 

 

1.     Charakteristika vzdělávacího programu

2.     Profil absolventa

3.     Učební plán

4.     Norma základního vybavení žáka cvičebním oblečením a cvičební obuví

 

 

 

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

za účelem dosažení shody se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

dne 7. června 2005, č.j. 18 552 / 2005-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje 5. ročníkem

Pojetí oboru vzdělání

 

 82-46-M,P/ 01 TANEC

 

Zaměření

Klasický tanec, Moderní tanec, Lidový tanec

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

za účelem dosažení shody se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

dne 7. června 2005, č.j. 18 552 / 2005-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje 5. ročníkem

 

 

 

1. Charakteristika studijního oboru

Obor vzdělání tanec se zaměřením na klasický tanec, moderní tanec nebo lidový tanec poskytuje nadaným žákům všeobecné, odborné, speciální odborné a umělecko-pedagogické vzdělávání.

Odborné umělecké vzdělávání zajišťuje absolventům uměleckou a technickou průpravu pro kvalifikované uplatnění v profesní oblasti tanečního umění, umělecko-pedagogické vzdělávání jim poskytuje způsobilost pro výkon pedagogické činnosti odpovídající charakteru vystudovaného oboru.

Všeobecné vzdělávání si klade za cíl vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků. Důraz se klade na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství, a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu. Obsah i rozsah předmětů všeobecného vzdělávání se shoduje s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a s učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů ve středním vzdělávání s maturitní zkouškou.

 

2. Charakteristika obsahu vzdělání

Vzdělávání poskytované v oboru vzdělání tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje utváření harmonicky se rozvíjející osobnosti žáka.

A. Všeobecně vzdělávácí složku charakterizují zvláště vědomosti a dovednosti nezbytné k dosažení všestranné úrovně tanečního umělce, zejména

-          kultivované a jazykově správné ústní i písemné vyjadřování v mateřském jazyce,

-          pohotové a jazykově správné ústní i písemné použití cizího jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných tak i profesních,       

-          komunikativní samostatnost v dalším živém jazyce, porozumění jeho odborné části, schopnost jeho následného samostatného prohlubování,

-          poznání a pochopení souvztažnosti všech druhů umění včetně slovesného, jejich inspiračních zdrojů i myšlenkového odkazu, vytváření uvědomělých čtenářských návyků,

-          poznání a pochopení historického vývoje našich i světových dějin,

-          předpoklady pro samostatnou práci s odbornou literaturou naší i cizí (anglickou, francouzskou, příp.německou),

-          práce s prostředky ICT, jejich využívání v práci, soukromém životě i dalším vzdělávání,

-          odpovědnost v občanském životu.

 

 

B.   Odbornou složku vzdělávání charakterizuje taková intenzita a úroveň umělecké průpravy,

která absolventům zajišťuje kvalifikované uplatnění v celé oblasti výkonu tanečních činností.

Absolventi získávají

-          širokou škálu praktických technických dovedností vyplývajících ze znalosti tanečních disciplin – klasického tance, moderního tance, lidového tance, tance s partnerem, historického tance, koncertní a povinné scénické praxe; těžištěm působení na žáka je výuka klasického tance, moderního a lidového tance, které při respektování individuálních tělesných dispozic a uměleckých předpokladů žáka vypracovávají koordinaci, pohyblivost, harmoničnost a vytvářejí z těla jemný nástroj všestranného pohybového vyjádření hudby i nehudebních námětů,

-          základní poznatky z předmětů historického a estetického charakteru, zejména dějin tance a baletu, z dějin divadla, z dějin výtvarného umění, z dějin hudby, z rozboru baletů a tanečních skladeb,

-          soubor vědomostí z umělecko-pedagogické přípravy, tj. z psychologie, pedagogiky, didaktiky, příslušných odborných metodik i vyučovací praxe studovaného oboru,

-          co nejvyšší stupeň adaptability při práci v uměleckém souboru,

-          dovednost pracovat před televizní a filmovou kamerou,

-          schopnost přesného odborného uvažování a vyjadřování,

-          dovednost a znalosti potřebné v pedagogické činnosti, např. vytvoření jednoduché taneční skladby, dovednost vést trénink atd.,

-          dovednost používat získaných vědomostí z teoretických a souvisejících uměleckých oborů ve vlastní umělecké práci.

 

Po úspěšném ukončení 4. ročníku studia se profesní příprava zaměřuje podle individuálních talentových předpokladů žáků na oblast:

-          klasický tanec,

-          moderní tanec,

-          lidový tanec.

 

3. Metody a formy vzdělávání v konzervatoři

            Výuka probíhá především individuálně a skupinově. Předměty s individuální nebo skupinovou výukou, nejnižší a nejvyšší počty žáků ve skupině, stanovuje MŠMT konzervatořím přímo v učebních dokumentech. Hromadná výuka se uplatňuje zejména v předmětech všeobecně-vzdělávací složky obsahu vzdělání.

            Vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání tanec se uskutečňuje pouze v denní formě vzdělávání.

 

4. Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři:

Ke vzdělávání do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se zaměřením na tanec se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím. Přijímací řízení  ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři (jiné druhy škol se stanovenou talentovou zkouškou dále pokračují v přijímacím řízení).

 

 

 

 

 

5. Organizace vzdělávání v konzervatoři:

            Konzervatoř se řadí mezi druhy škol, které tvoří vzdělávací soustavu.

            Konzervatoř se člení na oddělení a ročníky. Ročníky lze dále členit na ročníkové skupiny.

Povinnosti třídního učitele v konzervatoři vykonává ročníkový učitel.

Podrobnosti provozu konzervatoře a vnitřní režim oddělení, ročníků popřípadě ročníkových skupin i pravidla pro práci ročníkových učitelů stanoví ředitel konzervatoře ve školním řádu.          

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu v konzervatoři lze dosáhnout:

a)      střední vzdělání s maturitní zkouškou

b)      vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

V osmiletém vzdělávacím programu vydaném pro obor vzdělání 82-46-M,P/ 01 Tanec je stanovena zkouška z umělecko-pedagogické přípravy, jako součást absolutoria v konzervatoři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil absolventa

 

 82-46-M,P/ 01 TANEC

 

Zaměření

Klasický tanec, Moderní tanec, Lidový tanec

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

za účelem dosažení shody se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

dne 7. června 2005, č.j. 18 552 / 2005-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje 5. ročníkem

 

 

 

 

 

 

      Absolvent oboru vzdělání tanec je připraven pro výkon náročných uměleckých činností, umělecko-pedagogických činností a k vysokoškolskému studiu příbuzných oborů.

 

      Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, prohloubené koncertní a povinnou scénickou praxí, formuje výkonného tanečního umělce nebo tanečního pedagoga, který své odborné znalosti, vědomosti a orientaci v kulturní a umělecké oblasti dokáže uplatňovat v praxi. Osobnost absolventa obohacují rozvinuté mravní a charakterové vlastnosti i schopnosti uplatnit svoji individualitu při práci v uměleckém tělese.

 

      Ve svém souhrnu vytváří toto vzdělání předpoklady k úspěšnému vykonávání profese tanečního umělce či tanečního pedagoga, přispívá k tvořivosti a tvůrčímu vztahu při řešení odborných problémů a současně je základem a impulsem k soustavnému celoživotnímu studiu a odbornému vzdělávání.

 

      Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují zejména vědomosti a dovednosti  nezbytné k všestrannému rozhledu tanečního umělce:

-          kultivované a jazykově správné ústní i písemné vyjadřování v mateřském jazyce,

-          pohotové a jazykově správné používání cizího jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných tak i profesních,       

-          komunikativní samostatnost v dalším živém jazyce, porozumění jeho odborné části, schopnost jeho následného samostatného prohlubování,

-          poznání a pochopení souvztažnosti všech druhů umění včetně slovesného, jejich inspiračních zdrojů i myšlenkového odkazu, vytváření uvědomělých čtenářských návyků,

-          poznání a pochopení historického vývoje našich i světových dějin,

-          předpoklady pro samostatnou práci s odbornou literaturou naší i cizí (anglickou, francouzskou, německou),

-          práce s prostředky ICT a jejich efektivní využívání v soukromém a občanském životě.

 

 

 

 

 

 

 

                Po odborné stránce jsou absolventi připraveni tak, aby se kvalifikovaně uplatnili v oblasti výkonu činností uměleckého oboru vzdělání tanec a získali:

-          širokou škálu praktických technických dovedností vyplývajících ze znalosti tanečních disciplin – klasického tance, moderního tance, lidového tance, tance s partnerem, historického tance, koncertní a povinné scénické praxe,

-          základní poznatky z předmětů historického a estetického charakteru, zejména dějin tance a baletu, z dějin divadla, z dějin výtvarného umění, z dějin hudby, z rozboru baletů a tanečních skladeb,

-          soubor vědomostí z umělecko-pedagogické přípravy, tj. z psychologie, pedagogiky, didaktiky, příslušných odborných metodik i vyučovací praxe studovaného oboru,

-          co nejvyšší stupeň adaptability při práci v uměleckém souboru,

-          dovednost pracovat před televizní a filmovou kamerou,

-          schopnost přesného odborného uvažování a vyjadřování,

-          dovednosti a znalosti potřebné v pedagogické činnosti, např. vytvoření jednoduché taneční skladby, dovednost vést trénink atd.,

-          dovednost používat získaných vědomostí z teoretických a souvisejících uměleckých oborů ve vlastní umělecké práci.

 

Absolventi oboru vzdělání tanec jsou po odborné stránce připraveni tak, aby se mohli uplatnit v následujících oblastech profesionální taneční praxe:

-          klasický tanec – v baletních souborech (jako sólisté nebo členové baletu), v oblasti hudebního divadla (opera, opereta, muzikál) i v taneční pohybové složce činoherních představení a pro umělecko-pedagogickou činnost odpovídající vystudovanému oboru;

-          lidový tanec – pro činnost v souborech folklorního zaměření (autentické i stylizované formy) a pro umělecko-pedagogickou činnost odpovídající vystudovanému oboru;

-          moderní tanec – pro činnost v komorních souborech současné taneční tvorby, pohybového divadla i alternativní scény a pro umělecko-pedagogickou činnost odpovídající vystudovanému oboru.

 

Absolventi oboru vzdělání tanec jsou rovněž připravováni pro vysokoškolské studium.